Elektrische keuring van een woning of appartement.

Elektriciteit brengt altijd een gevaar met zich mee! Tijdens de elektrische keuring wordt de veiligheid van de residentiële elektrische installatie op verschillende manieren afgetoetst en de conformiteit met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie of AREI gecontroleerd.

Tarieven

Wij hanteren het meest transparante tarief van de markt!
Prijs EK (incl. BTW)* Prijs COMBI (incl. BTW)**
Studio € 134,00 € 248,00
Appartement € 134,00 € 279,00
Rijwoning € 134,00 € 289,00
Halfopen bebouwing € 134,00 € 289,00
Vrijstaande woning € 134,00 € 329,00


* EK (elektrische keuring): Prijzen geldig voor residentieel elektrische installaties met maximaal 20 kringen. ** COMBI (elektrische keuring + energieprestatiecertificaat): Prijzen enkel geldig wanneer beide controles aansluitend worden uitgevoerd tijdens één plaatsbezoek, tenzij anders vermeld door Controle Direct bij het maken van de afspraak. Alle vermelde prijzen zijn enkel geldig wanneer u gebruik maakt van één van onze online betalingsmethodes. Wenst u ter plaatse te betalen aan de agentbezoeker? Dat kan mits een toeslag van € 5,00 incl. BTW. De vermelde prijzen zijn enkel geldig voor studio’s, woningen of appartementen.

Elektrische keuring bij verkoop van een woning of appartement.

Bij de verkoop van een woning of appartement, dient de elektrische installatie van de verkochte wooneenheid gekeurd te worden door een erkend keuringsbureau. Deze verplichting geldt voor elke wooneenheid (woning of appartement) die werd gebouwd voor 1981. Het keuringsverslag dient aanwezig te zijn, ten laatste op het tijdstip van het verlijden van de akte. Echter is het aangeraden om reeds bij de tekoopstelling te beschikken over een elektrisch keuringsverslag. Het verslag mag zowel positief als negatief zijn. Bij een niet-conform verslag mag de woning alsnog verkocht worden. De nieuwe eigenaar (de koper) heeft de verplichting om de inbreuken in orde te brengen en de elektrische installatie opnieuw te laten keuren binnen de 18 maanden na de datum van het verlijden van de notariële akte. Indien koper en verkoper overeenkomen dat de elektrische installatie van de woning volledig gerenoveerd zal worden, is geen elektrische keuring vereist. Deze overeenkomst dient dan wel door de notaris in de verkoopsakte vermeld te worden.

Elektrische keuring bij verzwaring van een bestaande residentiële installatie.

Bij een verzwaring van het aansluitvermogen, bijvoorbeeld bij het wijzigen van een enkelfasige aansluiting in een driefasige aansluiting, dient een conform keuringsverslag voorgelegd te worden aan de distributienetbeheerder, vooraleeer deze effectief de verzwaring doorvoert.

Elektrische keuring bij indienststelling van een nieuwe residentiële installatie.

Bij het voltooien van de volledige elektrische installatie tijdens de nieuwbouw van een woning, dient de installatie gekeurd te worden door een erkend controleorgaan. Met een positief keuringsverslag, kan de aansluiting van de woning op het openbaar elektriciteitsnet aangevraagd worden bij de distributienetbeheerder.

Periodieke controle van een residentiële elektrische installatie.

Volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, dient een woning of appartement om de 25 jaar elektrisch gekeurd te worden door een erkend controleorganisme. Een conform keuringsverslag van uw installatie is dus maximaal 25 jaar geldig.

Elektrische keuring van een tijdelijke werfinstallatie.

Op de werf van een woning in aanbouw, wordt vaak een tijdelijke werfkast geplaatst. Vooraleer deze werfkast in gebruik wordt genomen, dient deze gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme. Na een positieve keuring, wordt de kast aan het net gekoppeld door de distributienetbeheerder.

Elektrische keuring bij ingebruikname van een residentieel photovoltaïsche installatie.

Na plaatsing van een photovoltaïsche installatie, dient deze uitbreiding grondig geïnspecteerd te worden, alvorens de installatie op te starten en te koppelen aan het bestaande gedeelte. Het positief keuringsrapport dient toegevoegd te worden bij het document “melding lokale productie” dat wordt opgestuurd naar de distributienetbeheerder.
[accordion] [toggle title=”Ik heb een oude woning maar geen keuringsverslag!” state=”opened”]Indien de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981, hoeft er geen periodieke controle te gebeuren. Veiligheid primeert en wij adviseren dan ook om de elektrische installatie te laten nazien door een erkend organisme.[/toggle] [toggle title=”Wanneer moet ik mijn huishoudelijke elektrische installatie laten controleren?”]Ik verkoop mijn woning: Werd de woning gebouwd voor 1 oktober 1981? Dan dient de elektrische installatie van de verkochte wooneenheid te worden gekeurd. Het keuringsverslag dient ten laatste op het tijdstip van de verlijden van de akte aanwezig te zijn. De nieuwe eigenaar staat in om, indien nodig, de elektrische installatie conform het AREI te maken en dit binnen 18 maanden na datum van het verlijden van de notariële akte. Een nieuwe installatie: Wanneer de elektrische installatie van een nieuwbouw voltooid is, dient een erkend organisme deze grondig te controleren. Het positieve keuringsverslag zal door de netbeheerder geïnspecteerd worden alvorens de woning op het elektrische net aan te sluiten. Periodieke controle: Elke huishoudelijke laagspanningsinstallatie dienst om de 25 jaar aan een controle te worden onderworpen. Een positief keuringsverslag is dus maximaal 25 jaar geldig. Zonnepanelen: Alvorens uw photovoltaïsche installatie in dienst te nemen, dient deze eerst te worden gecontroleerd op haar veiligheid door een erkend keuringsorganisme. Het positieve keuringsrapport bepaalt de datum van indienstname en voor kleine installaties ook de start van de toekenning van certificaten. U dient het verslag over te maken aan uw netbeheerder. Verzwaring: Een verzwaring van het aansluitvermogen gaat dikwijls gepaard met een aanpassing van de automatische differentieelschakelaars, beschermingsinrichtingen tegen overstroom en kabelsecties binnen de verdeelborden. De netbeheerder vraagt een conform keuringsverslag voor de volledige elektrische installatie alvorens de verzwaring door te voeren. Tijdelijke werfinstallatie: Een elektriciteitsvoorziening tijdens een bouwproject is van cruciaal belang. Er kan gedurende bepaalde tijd een tijdelijke werfkast geplaatst worden. De netbeheerder vraagt een conform keuringsverslag alvorens de tijdelijke werfkast op het elektriciteitsnet aan te sluiten. [/toggle] [toggle title=”Welke plichten heb ik?”] De eigenaar, beheerder of de eventuele huurder van een huishoudelijke elektrische installatie, moet het dossier van de elektrische installaties in zijn bezit houden overeenkomstig de beschikkingen, vastgelegd door de Minister die de Energie onder zijn bevoegdheid heeft. De eigenaar, de beheerder en eventueel de huurder van een elektrische installatie moet zorgen:
  1. voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
  2. dat de geschikte maatregelen getroffen worden opdat de voorschriften van het huidig reglement op ieder ogenblik nageleefd worden;
  3. dat de directie “Elektrisch Energie” van het Ministerie van Economische Zaken onmiddellijk gewaarschuwd wordt bij ongelukken waarvan personen het slachtoffer zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan de aanwezigheid van elektrische installaties.
(AREI Art. 269) [/toggle] [toggle title=”Bepalingen in de algemene voorschriften door personen na te leven”] Wooneenheid: hieronder verstaat men een huis, een appartement, een lokaal of een geheel van lokalen dat als woning dienst voor een of meerdere personen die in familieverband of als gemeenschap leven. Huishoudelijke werkeenheid: hieronder verstaat men het lokaal of de lokalen die niet tot de wooneenheid behoren en die voorbehouden zijn om er werken in uit te voeren die niet onder de toepassing vallen van artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en die niet ingedeeld werden als gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen. Residentieel geheel: hieronder verstaat men een geheel van wooneenheden, eventueel van huishoudelijke werkeenheden die aan een of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen toebehoren, eventueel in mede-eigendom, en van gemeenschappelijke lokalen die in mede-eigendom toebehoren aan eigenaars van wooneenheden of huishoudelijke werkeenheden. Gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid: lokalen van een residentiële eenheid die in mede-eigendom toebehoren aan de eigenaars van wooneenheden en eventueel van huishoudelijke werkeenheden. Installatie-eenheid: deel van een elektrische installatie dat zich stroomafwaarts bevindt, hetzij van de meter, hetzij van de aftakschakelaar, hetzij van de algemene schakelaar. Huishoudelijke elektrische installatie: hieronder verstaat men:
    1. hetzij een elektrische installatie, samengesteld uit een of meerdere installatie-eenheden:
     • die hetzij een wooneenheid, hetzij een huishoudelijke werkeenheid, hetzij de gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid voeden.
     • en die aan een en dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon of aan een geheel van mede-eigenaars toebehoren;
    2. hetzij een productiemiddel van elektrische energie en de elektrische installatie die een wooneenheid of huishoudelijke werkeenheid of nog de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel bedienen.
Elementaire stroombaan: deel van een elektrische installatie tussen twee opeenvolgende beschermingsinrichtingen tegen overstroom (hoofdstroombaan) of deel na de laatste beschermingsinrichting (eindstroombaan). Eendraadsschema van de elektrische installatie: schematische voorstelling van een vaste elektrische installatie die geen rekening houdt met de plaats van het elektrisch materieel maar die, met behulp van symbolen, de samenstelling van iedere elementaire stroombaan geeft alsmede hun onderlinge verbinding om een elektrische installatie te vormen. Op dit schema worden aangebracht de leidingtypen, de doorsnede en het aantal geleiders van deze leidingen, de plaatsingswijze, het type en de kenmerken van de automatische differentieelschakelaars en van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom, de schakelaars, de verbindingsdozen, de aftakdozen, de contactdozen, de lichtpunten en de vaste gebruikstoestellen. Situatieschema van de elektrische installatie: plan dat door middel van symbolen de plaats aanduidt van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen die op het eendraadsschema voorkomen. Proces-verbaal van overeenkomst van de elektrische installatie: proces-verbaal van het gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie, opgesteld overeenkomstig de voorschriften van artikel 270 of 272 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, voor de ingebruikname van de installatie. Proces-verbaal van controle van de elektrische installatie: proces-verbaal van het controlebezoek van een elektrische installatie, opgesteld overeenkomstig de voorschriften van artikel 271 of 272 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. (AREI Art. 269) [/toggle] [toggle title=”Wie voert de keuringen van Controle Direct uit?”] Alle keuringen worden uitgevoerd door een erkend controleorganisme. Controle Direct werkt hiervoor samen met een selectie van erkende controle-organismes. Dankzij het grote aantal keuringen dat Controle Direct bij deze controle-organismes bestelt, kunnen wij u steeds scherpe prijzen en snelle service garanderen. [/toggle] [/accordion]

energieprestatiecertificaat

Energieprestatiecertificaat

gaskeuring

Gaskeuring